Ubytovací Řád

Apartmány Františkánská, Františkánská 1241, 686 10, Uherské Hradiště

Zastoupena panem Markem Bujnoškem, IČO: 00947806, jakožto provozovatelem Apartmánů Františkánská

Nástup k ubytování (Check-in) možný od 14:00 1. dne ubytování

Vyklizení apartmánu (Check-out) do 10:00 posledního dne ubytování

 1. Potvrzením rezervace ubytovanému (dále jen host) a následnému zaplacení pobytu v Apartmánech Františkánská na účet číslo: 115-8869320277/0100 podle paragrafu 754 a násl. znění obč. zákoníku, a to za podmínek dále uvedených, budevystavena smlouva o pronájmu Apartmánů Františkánská. Ubytování je poskytnuto a stanoveno na základě ceníku a dohody obou stran. Zaplacením ceny ubytování na učet číslo 115-8869320277/0100 s tímto host výslovně souhlasí.
 2. Objednávky ubytování lze provádět osobně, telefonicky nebo e-mailem.
 3. Cenu ubytování prosím zašlete na účet číslo 115-8869320277/0100. Apartmán je platně rezervován až po připsání finančních prosředků na náš účet. Platba musí být připsána do tří pracovních dnů, po které je apartmán blokován pro vaši rezervaci. V případě, že nedojde k připsání dohodnuté částky, je apartmán znovu nabízen ostatním hostům, a je nutné vytvořit rezervaci novou. V případě vzniku škody způsobené zaviněním hosta je provozovatel oprávněn požadovat po hostovi náhradu škodu v ceně jejího nového pořízení. Host je povinen uhradit případnou škodu v prostorách Apartmánů Františkánská, a to v plné výši, včetně náhrad z ušlého zisku ve výši platné ceny z ubytování, po kterou bude apartmán díky zavinění hostem vyřazen z provozu. Tuto povinnost má host i v případě, že škodu způsobí dítě nebo další osoba s hostem ubytovaná, návštěvy nevyjímaje. Rodiče nesou plnou zodpovědnost za škody, které jejich dítě nebo chovanec způsobí.
 4. Host má právo využívat prostory vyhrazené k ubytování. Host obdrží nejpozději 1 hodinu před jeho ubytováním na svůj mobilní telefon SMS kód, který slouží k odemčení vstupních dveří do rezervovaného apartmánu, i vstupních dveří. Tento kód je oprávněn předat pouze osobám s ním ve smlouvě ubytovaným.
 5. Host se řídí “všeobecnými podmínkami slušného chování” a dodržováním platných zákonů České republiky. Zároveň se zavazuje k dodržování nočního klidu, kromě výjimek udělených městem Uherské Hradiště, v době od 22:00 do 7:00 následujícího dne.

Poviností hosta je:

 • Seznámení se a dodržování tohoto ubytovacího řádu
 • Zaplacení dohodnuté ceny za ubytování v dohodnutou dobu
 • Dodržovaní pořádku a čistoty v celém areálu
 • Okamžitě po způsobení nebo zjištění škody či závady ji nahlásit na tel. číslo +420 774 805 197. Po celou dobu pobytu přebírá host hmotnou odpovědnost za inventář a vybavení apartmánu.

Host nesmí bez výslovného souhlasu provozovatele:

 • Provádět podstatné změny v prostorách apartmánů (např. stěhování, vynášení nábytku a vybavení z apartmánu apod.)
 • Používat v prostorách vlastní spotřebiče bez výslovného souhlasu provozovatele
 • Přenechat prostory ubytování jiné osobě
 • Přijímat návštěvy na apartmánu bez předchozího oznámení provozovateli
 • uvádět jako adresu místa podnikání nebo trvalého bydliště adresu Apartmánů Františkánská

Host dále v prostorách apartmánů nesmí:

 • Nosit zbraně a střelivo, nebo je uschovávat ve stavu umožňující okamžité použití
 • Držet, vyrábět nebo přechovávat psychotropní látky a nebo jedy, nejedná-li se o lékařem předepsané léky k užívání.
 • Ve všech vnitřních prostorech Apartmánů Františkánská platí přísný zákaz kouření. Kouření je povoleno před vstupními dveřmi do budovy, kde se host zavazuje neznečisťovat své okolí. Nedopalky cigaret host vyhazuje do míst k tomu určených (např. popelníky), a dbá zvýšené požární bezpečnosti.

Další ustanovení

 • Provozovatel je povinen odevzdat hostu prostory rezervovaného apartmánu ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Provozovatel dbá na odstranění závad bez zbytečných průtahů a odpovídá za technický a hygienický stav apartmánů.
 • Během pobytu se úklid na apartmánech provádí jednou týdně.
 • Zvířatům je vstup do prostor apartmánů povolen po dohodě s provozovatelem za smluvně stanovenou cenu.
 • Host má právo na reklamaci, jestliže ubytování nebylo poskytnuto v dohodnutém rozsahu nebo kvalitě. Připomínka nebo reklamace musí být uplatněna okamžitě, aby mohla být odstraněna. Reklamace je uznávána pouze v písemné podobě a podepsána oběma stranami.
 • Provozovatel má právo odstoupit od smlouvy o ubytování, pokud se host nechová v souladu s provozním řádem, hrubě porušuje způsoby dobrého chování nebo platné zákony ČR.
 • Odstoupení od ubytovací smlouvy nemá vliv na pohledávky vzniklé ze smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy má provozovatel právo vyzvat hosta k opuštění objektu.
 • Host má právo odstoupit od smlouvy o ubytování dle platných zákonů ČR a storno podmínkami ubytování Apartmánů Františkánská. 

Svým chováním a jednáním přispějete k příjemnému a pohodovému pobytu v Apartmánech Františkánská.

Příjemný pobyt přeje tým Apartmánů Františkánská.